اخبار


ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن بخش پيگيری نتيجه پيش ثبت نام (4 ارديبهشت 1388)
قالب جديد سايت

طراحی قالب حديد عيد نوروز
ارتقای محصول رايامدرسه

گنجاندن تکنولوژی آژاکس در محصول رايامدرسه (22 اسفند 1387)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه کردن امکاناتی به بخش کارنامه های سمت کاربر (13 اسفند 1387)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن فيلدهای فرم پيش ثبت نام (1 اسفند 1387)
اضافه شدن بخشهايی به فرم پيش ثبت نام

اضافه شدن انتخاب آدرسهای ايميل اوليا در فرم پيش ثبت نام الکترونيکی (نهم بهمن 1387)
اضافه شدن امکاناتی به بخش کارنامه ها

اضافه شدن امکان نمايش يا عدم نمايش رتبه معدل دانش آموز در کلاس و در پايه (نهم بهمن 1387)
قالب جديد سايت

قالب فصل زمستان طراحی شد (18ديماه 1387)
ارتقای سرور برنامه ها

افزايش مقدار حافطه (Ram) سرور (17 ديماه 1387)
ارتقای محصول رايامدرسه

امکان مشاهده يا حذف پيامهای ارسالی به گروههای آموزشی-پژوهشی از طريق مديريت سايت مدرسه (15 ديماه 87)
طراحی قالبهای جديد سايت

طراحی قالبهای جديد مذهبی 4 و ستاره (24 آذر 1387)
ارتقای محصول رايامدرسه

امکان تخصيص يک نمره به تمامی دانش آموزان يک کلاس هنگام وارد کردن نمرات توصيفی (17 آذر 1387)
قالبهای جديد سايت

قالبهای جديد مذهبی 3 و دفتر مشق دبستان (10 آذر 1387)
ارتقای محصول رايامدرسه

امکان وارد کردن نمرات ماهانه و توصيفی از سمت مديريت سايت (27 آبان 1387)
ارتقای محصول رايا مدرسه

امکان حذف نمرات ماهانه و توصيفی (15 آبان 1387)
طراحی قالبهای جديد سايت

قالبهای جديد گل 3 و مذهبی 2 طراحی و upload شدند. (10 آبان 87)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن امکانات آرشيوی برای مسولين مدرسه (1 آبان 1387)
انتقال سايتها به سرور جديد

انتقال سايتها به سرور جديدتر و قدرتمندتر در مقايسه با سرور قبلی (22 مهرماه 1387)
ارتقای محصول رايامدرسه

ارسال پيام يکباره به تمامی اعضای کادر آموزشی، کادر اداری و مسولين گروهها (18مهر 1387)
به روز رسانی جزوه راهنمای سيستم

به روز رسانی جزوه راهنمای سمت مديريت نرم افزار رايا مدرسه ( 28 شهريور 87)
طراحی قالبهای جديد سايت

طراحی قالبهای جديد سايت (2 شهريور 87)
ارتقای محصول رايامدرسه

دريافت ليست دانش آموزان و ليست اطلاعات پيش ثبت نامها به صورت فايل Excel (يازدهم مرداد 87)
ارتقای محصول رايامدرسه

کامل شدن بخش اطلاعات دانش آموزان (4 مرداد 87)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن بخش کارنامه جامع ماهانه (1 خرداد 87)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن بخش انتخاب قالب سايت (1 خرداد 87)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن بخش فرم پيش ثبت نام (18 ارديبهشت 86)
ارتقای محصول رايامدرسه

وارد کردن لوگوی کارنامه ها، ليست نمره معلم، امکانات جديد در ارسال پيام و... (22 فروردين 87)
ارتقای محصول رايامدرسه

سخن روز،نمايش رتبه در کلاس و پايه برای درسها در کارنامه،ميانه درسها در کارنامه جامع (22 فروردين 87)
ارتقای محصول رايا مدرسه

اضافه کردن فيلدهای آدرس و تلفن، دورنگار و ... به صفحه تماس مجموعه های آموزشی و مدارس (9 اسفند 86)