با توجه به نياز مدارس در قسمت چاپ برگه هاي امتحاني قسمتي براي شماره صندلي توسط تيم پشتياني انديشكده اضافه شده است.