اضافه شدن بخشي در فرمها، كه هر فرد فقط يك بار مي تواند با يك كد ملي فرم هاي موجود در سايت را تكميل كند، توسط تيم پشتيباني انديشكده.