با توجه به تغييرات سيستم سناد آموزش و پرورش، قسمتي جهت دريافت اطلاعات دانش آموزان از سناد، با عنوان فراخواني اطلاعات از اكسل به بخش دانش آموزي اضافه شده است