اضافه شدن اطلاعات تكميلي دانش آموز در بخش هاي مختلف سايت از جمله ( پيش ثبت نام، ثبت نام قطعي، ويرايش مشخصات، دريافت فايل اكسل و ... ) توسط تيم برنامه نويسي انديشكده