ارتقاي قسمت مديريت رايا مدرسه و اضافه شدن گزارش هاي نموداري به بخش هاي مختلف اين قسمت از جمله بخش هاي  : 

1) همكاري 2)  دانش آموزان 3)  پيش ثبت نام   4) پيام ها  5) فارغ التحصيلان  6) دفترچه تلفن 7) كتابخانه " كه توسط تيم برنامه نويسي انديشكده ارائه گرديد.