اضافه شدن ده ها قالب جديد تمام صفحه در بخش قالبهاي سايت، ازجمله در بخش قالبهاي كلاسيك ، قالبهاي استاندارد ساده و قالبهاي مناسبتي توسط تيم طراحي انديشكده اينترنتي رايا