با توجه به استقبال كاربران از گزارش هاي نموداري در صفحات مختلف بخش مديريتي، اين امكان به بخش ديگر از جمله؛

1) خبرها  2) پيامك ها  3) انظباطي  4) كادر مجموعه  5) آزمون آنلاين  6) نظرسنجي و... نيز توسط تيم برنامه نويسي انديشكده اضافه شده است.