در راستاي توليد برنامه اندرويد محصول رايا مدرسه نسخه ios نيز توسط تيم برنامه نويسي انديشكده تكميل و ارائه گرديد.