توليد برنامه جديد جهت مخفي كردن و كد دادن در آرشيو پيامك هاي ارسالي در نرم افزار پيامك رايا مدرسه توسط تيم برنامه نويسي انديشكده.